Semalt hünärmeni - Onlaýn galplyk duýduryşlary nähili işleýär?

Ogrular internet arkaly adamlaryň wirtual gapjyklaryna gözegçilik etmegi has aňsatlaşdyrýarlar. Eýe bolansoň, mazmunynyň eýesiniň gidendigini duýman, ogurlaýarlar. Aldawçylygyň pidasy boljak wagtlaryndan bihabar adamlar üçin ýagdaý has erbet. 2000-nji ýyla çenli bu mesele şeýle bir giň ýaýrady welin, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Internet Jenaýat Şikaýat Merkezini (IC3) tapmaly boldy. IC3 internet bilen baglanyşykly ähli galplyk şikaýatlaryny we habarlaryny kabul edýän we kabul edýän hasaplaşyk öýi hökmünde çykyş edýär.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maks Bell onlaýn galplyklar we ondan gaça durmak barada gymmatly pikirleri hödürleýär.

Ogrular meýdançasy hökmünde internet

Web maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýändigi sebäpli, kezzap sungat işgärleriniň pidalaryny alyp barýan ajaýyp platforma hökmünde çykyş edýär. Galplyk, nädogry görkezilen hakykatlara ýa-da pidalaryň ahyrky netijede çykdajy etmegine sebäp boljak degişli faktlary gizlemegi aňladýar.

Şahsyýet ogurlygy we galplyk

Hatda seresap adamlar hem şahsyýet ogurlygynyň pidasy bolýarlar. Skimming, satyn alnandan soň ulanyjylardan kredit kartoçkasynyň maglumatlaryny bikanun saklamak we almak üçin elektron enjamlaryny ulanýan amaldyr. Bahana, kimdir biri kompaniýanyň wekili bolup görünýän kartoçkany çagyryp, maglumatlary täzelemek bahanasy bilen şahsy maglumatlary sorasa. Ogrular şahsyýetini ogurlansoň, maglumatlary galp şahsyýetnamalar bilen galplyk etmek üçin ulanyp bilerler.

Ulanyjylar zerur däl ähli poçta we kwitansiýalary bölüp özlerini gorap bilerler. Şahsy e-poçta gorag açarlaryny goşuň. Kredit kartoçkasyndan gaçmakdan gorkýan bolsa, ýerine nagt ulanyp tölemegi saýlamaly. Hiç haçan ýagdaýlara garamazdan şahsy maglumatlary bermäň.

Saglyk ätiýaçlandyryşynyň şahsyýeti galplygy

Galplyklarda ýitirilen ýa-da ogurlanan ätiýaçlandyryş kartlary ýüze çykyp biler. Aldawçylar jemi 30 million dollar tölenmedik ätiýaçlandyryş talaplary bolan 2004-nji ýyldaky ýaly çylşyrymly bolmagyny dowam etdirýärler. Insurancetiýaçlandyryş şahsyýetiniň galplygy telemarketing, spam hatlary ýa-da nägilelik bildirýän işgärler sebäpli bolup biler. Soňkusy, hassalaryň ýazgylarynda ýalňyş maglumatlaryň yzyny döredip biler.

Adamlar lukmançylyk ýazgylaryny, ätiýaçlandyryş maglumatlary we beýleki resminamalary ogrylardan uzaklaşdyrmalydyrlar. Ulanylmaýan ähli ätiýaçlandyryş talap belgileri böleklere mätäç. Näsaglar ýorgan saglyk ätiýaçlandyryşyna gol çekmekden saklanmalydyrlar. Jübüsinden näçeräk töläp biljekdigini bilmeli.

Üýtgemegi azaltmak üçin bildirişler

Onlaýn galplyk duýduryşlary, adamlara täsir edýän şübheli işler barada habar berýär we olara çalt reaksiýa bermäge mümkinçilik berýär. Ulanyjy ogrylaryň girjek bolýan anyk işini bilýär. Hasap eýesi, bank ýa-da gurama habarnamanyň haçan we nädip eýesine ýetýändigi barada parametrleri kesgitleýär. Parametrler guramalara işjeňlige gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu parametrleriň daşyndaky islendik amallar habarnamany döredýär. Ulanyja aýdylan işi makullaýandyklaryny ýa-da oňlamaýandyklaryny jogap berýär. Kredit kartoçkalary, ulanyjy habarnamalaryny düzmek bilen şahsyýet ogurlygynyň öňüni almaga kömek edýär. Bu kompaniýalar, eýesiniň profiline laýyk gelmeýän islendik çäräni belleýärler. Şeýle-de bolsa, görülýän çäre, müşderiniň şikaýat etmek we şübheli işler barada hasabat bermek baradaky tagallalaryna baglydyr.

Hereket etmek

Onlaýn galplyk duýduryşy görkezilse, hasabyň içine girýänleriň işini azaltmak üçin derrew oňa jogap beriň. Ondan soň, karz haýyşynyň täze setiri bolanda täze habarnamany yzyna getirýän karz hasabatynda galplyk duýduryşyny dörediň. Kart kompaniýasyndan tanalmaýan islendik işi gözden geçirmek we görmek üçin bir nusgasyny soraň. Käbir kompaniýalar karz hasabatynda karzy doňdurmak mümkinçiligini hödürleýärler. Hasabata kimiň girip biljekdigini çäklendirýär.

Şahsyýet galplygy barada hasabat bermek

Galp hereketlere näçe ir reaksiýa bildirse, maglumatlarynyň ulanylyşyna gözegçilik edip bolýar. Şahsyýet ogurlygynyň ýagdaýlaryny karz býurolaryna habar bermek ilkinji ädimdir. Habarnamadan soň, pidanyň ady bilen täze hasap açylmagynyň öňüni alýarlar. Indiki ädim häkimiýetlere duýduryş bermekdir.

Iň möhüm bölegi, kredit kartoçkalary bilen habarlaşmakdyr. Hasaplary, girişleri we parollary üýtgetmeli bolup biler. Şeýle hem, telefon kompaniýasy bilen habarlaşmak, eýesiniň peýdasyna işläp biler, sebäbi ulanyja islendik üýtgeşmeler barada habar bermäge kömek edip biler. Beýannamalara we hasabatlara gözegçilik etmekde kömek ederler.

mass gmail